نام سقف کشسان بر چه اساسی انتخاب شده است؟

نام سقف کشسان بر اساس اینکه پارچه ی سقف کشسان از نوع خاص پی وی سی و مواد ارتجاعی ساخته شده است و می توان با گرمادهی با دستگاه های مخصوص به اندازه ی مورد نظر و دلخواه دست پیدا کرد انتخاب شده است.

به این خاصیت منحصر به فرد و جذاب خاصیت کشسانی گویند.

برای خاصیت کشسانی بخشیدن به هر ماده ای می توان از پی وی سی و پلاستی سایزر استفاده کرد که این دو ماده در کشسان بکار رفته است.

رویه کاری سقف کشسان لابل به این صورت است که پارچه ی سقف, هنگام برش به میزان %7 کوچک تر از ابعاد اصلی محل نصب برش داده می شود.

در هنگام نصب, با استفاده از حرارت تولید شده توسط دستگاه های حرارتی پارچه ی کشسان به میزان %7 کش می آید.

تا پارچه صاف و بدون شکم دهی در محل نصب استقرار یابد.

برای خرید و اجرای سقف کشسان لابل در استان های تهران, کرج, قزوین, قم و آذربایجان غربی و شرقی با ما  تماس برقرار کنید.

نام سقف کشسان

تماس با ما